Adatvédelmi

nyilatkozat


Az Unio Telecom Kft.

Adatkezelési Tájékoztatója

 

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (a „Grt.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR, Infotv. és Grt. fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza, az Unio Telecom Kft. (cím (adatkezelés helye): 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2., nyilvántartva a Pest Megyei Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-09-135187 alatt, adószám: 12426250-2-13, továbbiakban: a „Adatkezelő”) által a www.uniotelecom.hu honlapon keresztül történő regisztráció, vásárlás, kapcsolatfelvétel, adásvételi és szállítási szerződések, hírlevél küldés során az Ön személyes adatai kezelésére és a fentiekkel összefüggésben az Ön személyes adatai feldolgozására, valamint az Adatkezelő székhelyén a 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.alatt végzett kamerás megfigyelésre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.uniotelecom.hu webcímen érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul - hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.

  1. 1.                  Adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Unio Telecom Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-135187 a Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve

Adószám: 12426250-2-13

Levelezési cím (adatkezelés helye): 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

Telefonszám: +36-30-914-9999

E-mail cím: info@uniotelecom.hu

Honlap: www.uniotelecom.hu

 

Az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai, illetve ügyvezetője és tulajdonosa, valamint a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt személyek ismerhetik meg és kezelhetik.

 

  1. 2.                  Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

 

2.1              Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszi figyelembe és tartja be, azaz a

 

a)       jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b)      célhoz kötöttség;

c)       adattakarékosság;

d)      pontosság;

e)      korlátozott tárolhatóság;

f)        integritás és bizalmas jelleg; valamint az

g)       elszámoltathatóság

 

mentén jár el.

 

2.2              Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 

a)       az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);

b)      az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Ön) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”);

c)       az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”);

d)      az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);

e)      az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve

f)        az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”).

 

  1. 3.                  Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

3.1              Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény X. fejezete alapján

 

Adatkezelés célja:

számla kiállítása és adó meghatározása

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a termék vásárlójának, illetve szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma.

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani és köteles a termék adásvételét, illetve a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény IX. és XXVI. fejezetei alapján: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt (5) év, amelyik évben az adóbevallást be kell adni.

 

3.2              Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

 

Adatkezelés célja:

számviteli bizonylatok elszámolása és nyomon követése

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a termék vásárlójának, illetve szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma.

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani és köteles a termék adásvételét, illetve a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelőnek a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatot a beszámoló közzétételétől számított legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni, figyelemmel arra, hogy a közzétételi határidő az üzleti év utolsó napját követő 5. hónap utolsó napja.

 

3.3              Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”): www.uniotelecom.hu weblapon való regisztráció a későbbi online vásárlások érdekében

 

Adatkezelés célja:

www.uniotelecom.hu weblapon való regisztráció a későbbi online vásárlások érdekében

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre: név/cégnév, email cím, telefonszám, ország, szállítási/számlázási adatok: számlázási név/cégnév, irányítószám, település, utca és házszám, céges vásárló esetén adószám, amelyek a későbbiekben Önt kellően azonosítják. Emellett regisztráció és felhasználói fiók létrehozása során Önnek jelszót is meg kell adnia.

 

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni, önt regisztrálni.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön legutolsó vásárlása, illetve a regisztráció időpontja közül a későbbi időpontot követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli.

 

3.4              Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”): www.uniotelecom.hu weblapon keresztül történő online vásárlás

 

Adatkezelés célja:

www.uniotelecom.hu weblapon keresztül történő online vásárlás

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre: név/cégnév, email cím, telefonszám, ország, szállítási/számlázási adatok: számlázási név/cégnév, irányítószám, település, utca és házszám, céges vásárló esetén adószám, amelyek a későbbiekben Önt kellően azonosítják.

 

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni és így Ön nem tud vásárolni a www.uniotelecom.hu weblapon keresztül az Adatkezelőtől.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön legutolsó vásárlását követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli.

 

3.5              Kapcsolatfelvétel

 

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelés célja:

a www.uniotelecom.hu honlapon, e-mailben, személyesen, telefonon, postai úton, vagy más egyéb módon kapcsolatfelvételt (ideértve a termékekkel, illetve szállítással kapcsolatos kérdéseket is) kezdeményező személyek azonosítása

 

Személyes adatok köre:

-             a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, különösen:

-             név;

-             e-mail cím;

-             telefonszám;

-             üzenet szövege

Kapcsolatfelvétel esetén vélelmezhető az Ön adatkezeléshez való hozzájárulása, ugyanakkor a kapcsolatfelvétel formájának függvényében külön is bekéri a hozzájárulást az Adatkezelő.

Az adatok szolgáltatása nem alapul semmilyen jogszabályi, vagy szerződéses kötelezettségen és nem is előfeltétele szerződés megkötésének. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől számított 1 évig, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti.

 

3.6              Üzleti kapcsolatok fenntartása, kapcsolattartók adatainak kezelése

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”): üzleti kapcsolatok fenntartása, kapcsolattartók adatainak kezelése

Adatkezelés célja:

Üzleti kapcsolatok fenntartása, kapcsolattartók adatainak kezelése a kapcsolattartás érdekében

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre: Üzleti partnerek kapcsolattartóinak neve és elérhetősége

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 5 év (azaz az elévülési idő vége) és az adott rendszerre alkalmazandó jótállás időtartama közül a későbbi időpontig, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli.

 

3.7              Hírlevél küldése

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): Hírlevél küldése

Az Adatkezelő a www.uniotelecom.hu honlapon, illetve al-oldalain, mint azok kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, továbbá offline vásárláskor lehetőséget nyújt a felhasználók részére hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozásra biztosítva azt, hogy a felhasználók e-mailben tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, nyújtott szolgáltatásokról, legfrissebb ajánlatokról, információkról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. Az adatkezelés a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklámcélból, a hírlevelek küldése céljából történik.

A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás a www.uniotelecom.hu honlapon, illetve al-oldalain elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével, illetve az adatlap és közvetítői szerződés aláírásakor külön nyilatkozat megtételével valósul meg. Az űrlap kitöltése és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás megtétele hozzájáruló nyilatkozatnak felel meg, amellyel a felhasználó adatot szolgáltat.

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Email cím, név a Grt-vel összhangban. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (hírlevél küldésének) előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes és ingyenes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni (hírlevelet küldeni).

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legkésőbb a hírlevél szolgáltatásra való feliratkozástól számított 5 évig kezeli a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli azzal, hogy Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A leiratkozó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, az info@uniotelecom.hu e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az Adatkezelő 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. alatti címére küldött levél útján, illetve az adatok módosításával.

 

3.8              Kamerás megfigyelés

 

A kamerás megfigyelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelés további jogalapja az Mt. 9. § (2) bekezdése, mely szerint a munkavállaló személyes joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. Az Mt. 11/A. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti.

 

A kamerás megfigyelés célja

Az Adatkezelő székhelyén, a 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. alatt található vagyontárgyak védelme, a lopások, egyéb bűncselekmények megakadályozása és megelőzése, a jogsértések észlelése, az esetleges bűncselekményt elkövetők tettenérése.

 

A kamerák elhelyezése

A kamerák az Adatkezelő székhelyén, a 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. alatti ingatlan területén és az oda vezető magánúton magánterületre nézve kerültek elhelyezésre, a kockázatosabbnak ítélt helyeken a belépő személyekre és a fontosabb értéktárgyakra irányítva. A kamerás megfigyelésre a bejáratnál piktogram is figyelmeztet. Minden egyes kamera felszerelésénél, a kamerák által megfigyelt terület kiválasztásánál az volt a cél, hogy azon területek kerüljenek megfigyelésre és olyan kamerai látószögben, ahol a vagyonvédelem a leginkább indokolt. Minden egyes kamera rögzített megfigyelést végez annak érdekében, hogy utólag szükség esetén a vagyon elleni cselekmény megfigyelhető legyen. kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt tárgyakat a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

 

Az adatkezelés módja, a filmfelvételek megfigyelése, törlése

A felvételeket az Adatkezelő készíti és tárolja. A tárolás helye: 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

 

A felvételeket kizárólag az Adatkezelő által erre megbízott személyek nézhetik meg, azokról másolatot nem készíthetnek, a filmfelvételt harmadik személy számára nem továbbíthatják. A felvételeket azok tekinthetik meg, akik a cégen belül döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek vagy a vagyon elleni cselekmények kivizsgálásában közreműködnek. A filmfelvétel rutinszerűen ellenőrizhető naponta egy alkalommal vagy akkor, ha vagyon elleni cselekmény gyanúja merült fel. Egyéb, arra fel nem jogosított személyek a filmfelvételt nem tekinthetik meg. Vagyon elleni vagy egyéb, kivizsgálást indokoló körülmény esetén a filmfelvétel továbbítható az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság részére. A felvétel akkor adható át, ha a nyomozó vagy egyéb hatóság írásbeli megkeresést küld az Adatkezelő részére, abban pontosan megjelölve, hogy mely felvételt, milyen időpontra vonatkozóan és milyen célból kíván megtekinteni.

 

Az Adatkezelő gondoskodik a tárolt adatok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok védelmét szolgálják. Az Adatkezelő a tárolt felvételeket védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

A rögzített képfelvétel felhasználás (tehát lopás, bűncselekmény, bűncselekményi kísérlet) hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 14 nap múlva törlésre kerül mivel ez kellő időtartam az esetleges lopások és más jogsértések észlelésére tekintettel az árukészlet mennyiségére és értékére.

Az adatrögzítő gép elzárt helyen található, a hozzáférés az illetékes személyek részére biztosított.

 

A felvételek alapján adott esetben az adott munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.

 

Tájékoztatás a kamerás megfigyelésről

A kamerás megfigyelésről az Adatkezelő összes munkavállalója a kamerás megfigyelés bevezetése előtt tájékoztatást kapott.

A kamerás megfigyelés bevezetését követően munkába álló munkavállalók a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg átadott jelen tájékoztatóval kerülnek tájékoztatásra a kamerás megfigyelésről. 

Harmadik személyek a bejáratnál elhelyezett piktogram, valamint az Adatkezelő székhelyén, a 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. alatti ingatlan területén elhelyezett jelen tájékoztató formájában kerülnek tájékoztatásra.

 

  1. 4.                  Adatfeldolgozás, adattovábbítás, címzettek

Adatkezelő a 3. fejezetben foglalt célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő részére szállítást végző személyek, könyvelést végző személyek; online felület és hírlevél küldő rendszer fejlesztője és üzembentartója; Adatkezelő számítógépes rendszereinek és az általa használt programoknak a fejlesztői és üzembentartói. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák. Az adatfeldolgozókon felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály, vagy jelen tájékoztató írja elő.

 

Az Adatkezelő üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt. Kérjük, hogy ezen jogával az információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan éljen.

 

Az Adatkezelő nem végez adattovábbítást az Európai Gazdasági Térségen (EGK) kívülre.

 

  1. 5.                  Cookie-k (Sütik)

 

A www.uniotelecom.hu honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

 

A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.uniotelecom.hu honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

 

A www.uniotelecom.hu honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.uniotelecom.hu honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

-          Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet;

-          Google Analytics szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók;

 

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.uniotelecom.hu honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

 

  1. 6.                  Adatkezelés biztonsága

 

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)       a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)      a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)       fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

d)      az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)       az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)      az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

  1. 7.                  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az adatkezelés kapcsán az alábbiak szerint.

 

7.1              Tájékoztatás

 

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)       az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;

b)      az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

c)       a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)      a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e)      adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f)        adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya.

g)       a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

h)      az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

i)        a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

j)        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k)       arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

l)        automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha van ilyen).

 

7.2              Hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)       az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)      az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)       amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)      az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

7.3              A helyesbítéshez való jog

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

7.4              A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (amennyiben ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       Ön tiltakozik az adatkezelése ellen

d)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)        a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

7.5              Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

7.6              Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)       az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)      az adatkezelés automatizált módon történik.

 

7.7              A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”, illetve „jogos érdek”) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8              Ön a fenti érintetti jogokat a következőppen gyakorolhatja:

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Levelezési cím (adatkezelés helye): 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

E-mail cím: info@uniotelecom.hu

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Amennyiben Ön adatkezeléshez korábban hozzájárult, azt bármikor az Adatkezelő részére küldött levélben (Levelezési cím (adatkezelés helye): 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.), vagy emailben (E-mail cím: info@uniotelecom.hu) visszavonhatja, annak módosítását kérheti.

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363  Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.